Latihan Menanyakan Nama dalam Bahasa Mandarin

Kalau kosa kata sudah hafal dan sudah mengetahui cara penggunaan kalimat untuk menanyakan nama dalam bahasa Mandarin, saatnya latihan. Silakan jawab beberapa pertanyaan berikut ini dengan menuliskan jawabannya di comment, atau kirimkan jawaban anda ke email : [email protected]

加油 ~

Latihan

I. Pilihlah Pinyin yang tepat untuk rekaman suara di bawah ini :

1. 请问

a. qīng wěn

b. qíng wēn

c. qǐng wèn

d. qìng wèn

2. 名字

a. míng zì

b. mìng zī

c. míng zǐ

d. míng sì

3. 认识

a. rén shì

b. rèn shī

c. rèn shi

d. rěn shì

4. 高兴

a. gāo xìng

b. gǎo xīng

c. kǎo xīn

d. kǎo xìng

5. 称呼

a. shēng hú

b. chēng hū

c. chéng kǔ

d. chéng hù

6. 介绍

a. jié sǎo

b. jiè shào

c. jiē shǎo

d. jiè cháo

7. 小姐

a. xiào jiè

b. xiāo jiè

c. xiǎo jiě

d. xiǎo jié

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar

(1)

A:请问,………………….?

A: qǐng wèn ,…………….?

B:我姓李,你叫……………….?

B: wǒ xìng lǐ, nǐ jiào………………?

A:我叫王南

B: wǒ jiào wáng nán

(2)

A: 先生我怎么……………?

A: xiān shēng wǒ zěn me……………?

B: 我叫阿利,你……什么…..?

B: wǒ jiào ā lǐ nǐ shén me

A: 我姓汉,我叫汉娜, 认识你……………..

A: wǒ xìng hàn, wǒ jiào hàn nà, rèn shi nǐ ………………….

B: 认识你, 我也很高兴

B: rèn shi nǐ wǒ yě hěn gāo xìng

III. Pilihlah jawaban yang tepat dari gambar di bawah ini :

1.  他们是谁?

a. 老师

b. 医生

c. 服务员

d. 小姐

2.  他是谁

a. 老师

b. 医生

c. 服务员

d. 小姐

Pengisi suara: ADeLia, 林俊安(Lin Jun’an)

13 Comments on “Latihan Menanyakan Nama dalam Bahasa Mandarin”

 1. I. 1.c 2.a 3.a 4.a 5. 6.c 7.c

  II. 1. A ∶ 您 贵 姓? B : 什么名字 ? 
  2. A ∶ 叫您 B : 叫 名字 A : 很高兴

  III.1.c 2.b 

 2. Nihao…..kalo boleh saran, berhubung sekarang jaman teknologi, dimana” orang selalu berkomunikasi melalui media internet, jadi akan sangat membantu kalo ada artikel tentang istilah-istilah internet dalam bahasa mandarin seperti status facebook, chatting, comment, dll…..

  Xiexie……^^

 3. saya nak bahasa mandarin. tapi tak faham.kena ada cikgu juga.baru faham.ni 1 hapak saya tak faham………hehehehehe………

 4. I 1.a 2.a 3.a 4.a 5.b 6.c 7.c
  II 1.A.您 贵 姓? B. 什么名字 ?
  2A ∶ 叫您 B : 叫 名字 A : 很高兴
  III 1.C 2.D

 5. I. 1.c 2.a 3.a 4.a 5.b 6.c 7.c

  II. 1. A ∶ 您 贵 姓? B : 什么名字 ? 
  2. A ∶ 叫您 B : 叫 名字 A : 很高兴

  III.1.c 2.b 

 6. saya sangat setuju dngan saran dewi di atas untuk membantu kita memahaminya jga………..

 7. Saya baru nak blajar… cam mana nak tau tulisan ? confirmed gagal kalau ada test……..hehehehehehe

 8. ni hao…. ada lah faham sikit sikit bila orang cakap tapi bila nak balas cakap tak tau apa… hehehehehehe
  hope ada orang yang nak ajar face 2 face

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *